Klik hier voor meer informatie over "in company" trainingen:

In Company Trainingen

Opleidingen en trainingen op maat in het ziekenhuis

Binnen de kwaliteitswetgeving voor de gezondheidszorg is een bewuste link gemaakt tussen het uitvoeren van werkzaamheden en het volgen van trainingen en opleidingen om deze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Ziekenhuizen zijn verplicht een deel van hun budget aan opleidingen en nascholing te besteden, zodat de kennis en vaardigheden van het personeel kunnen voldoen aan de moderne kwaliteitsnormen.

VERES heeft voor het OK personeel een pakket aan trainingen waardoor men de modernste technieken en inzichten kan toepassen op de werkvloer. Het is dus logisch dat die opleidingen en trainingen dus ook op die werkvloer plaatsvinden. Wij hanteren hiervoor het principe: "vandaag geleerd, morgen toegepast". Zo heeft de werkgever meteen rendement van de investering in human resources en verbetert het personeel meteen de eigen werkomgeving of de eigen werkmethode.

Het instituut stelt hiervoor de ruimte en catering beschikbaar. VERES verzorgt de presentatie van de lesstof met de daarbij benodigde audiovisuele middelen.

CURSUSSELECTOR

Klik op de cursus waarover u meer wil weten!
 

Cursus Postoperatieve pijnbestrijding

Cursus Bloedbesparende technieken

Cursus Beroepsrisico's

Cursus Laserveiligheid

Cursus Elektrochirurgie

Cursus Wondverzorging en drainage

Cursus Verkoeverkamer

Cursus Postoperatieve Pijnbestrijding

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt de syllabus OZT-Postoperatieve Pijnbestrijding gebruikt.

Doelstelling:
De cursist kan de functie van pijnconsulent invullen en zorgdragen voor een juiste weergave van gegevens ten behoeve van de prestatie indicatoren.

Cursusduur:
8 uur.

Studiebelasting:
8 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen, daar, door de compactheid van de cursus, de contacturen zich richten op de facetten van postoperatieve pijn, pijnmeting en de verwerking van de gegevens in een database.

Cursusopzet:
Inzicht verkrijgen in de oorzaken van pijn en het ontstaan van pijn. Weergeven van de gevolgen van onvoldoende pijnbestrijding.
Weergave van methoden voor de systematische bestrijding van pijn. Weergave van de prestatie indicatoren voor een acute pijndienst. Het implementeren van een pijnbestrijdingdatabase.
Behandelen van vragen over de lesstof.

Korte cursusinhoud:
Behandeling van de anatomie en de pathofysiologie van postoperatieve pijn met een indeling van de 4 kardinale plaatsen in de anatomie waar het chronisch pijnsyndroom kan ontstaan.
De verschillende pijnbestrijdingmethoden voor het voorkomen en bestrijden van postoperatieve pijn worden besproken.
De regels en administratieve invulling van een acute pijndienst worden weergegeven. Waarna technieken voor automatisering van de opslag van gegevens over postoperatieve pijnbstrijding worden behandeld en een voorbeeld voor administratie door middel van een database wordt geoefend.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Beroepsrisico's

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Chirurgie gebruikt.

Doelstelling:
De cursist leert de situaties herkennen waarin men blootstaat aan bepaalde beroepsrisico's. De cursist leert de maatregelen te nemen die passen bij het minimaliseren van het gevaar van het specifieke beroepsrisico. De cursist leert kwaliteitszorg en management tools implementeren om herhaling te voorkomen. De cursist verneemt de huidige stand van jurisprudentie omtrent deze beroepsrisico's.

Cursusduur:
6 uur.

Studiebelasting:
6 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen, daar basale kennis van de wetgeving omtrent het beroep en het arbeidsrecht noodzakelijk is.

Cursusopzet:
Behandelen van de weg van de besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen en allergieŽn en de milieuvervuiling op de werkplek. De technische, natuur- en scheikundige achtergronden bij beroepsrisico's, behandelen van vragen over de lesstof. Het herkennen van de uitingen van besmetting en allergieŽn en de invloed van luchtvervuiling op het operatiekamercomplex.

Korte cursusinhoud:
Er is een weergave van de juridische maatregelen die inmiddels zijn genomen om de beroepsbeoefenaar te beschermen. In het technische onderdeel worden de natuurkundige, scheikundige en immunologische consequenties uiteen gezet.
In het praktische deel van de cursus worden de maatregelen ter voorkoming van beroepsrisico's belicht.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Bloedbesparende technieken

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Chirurgie gebruikt.

Doelstelling:
De cursist leert de risico's en kosten van een bloedtransfusie. De cursist maakt kennis met het systeem van 'eiwit management' en de samenstelling van bloed. De cursist leert de methoden om tot beperking van bloedverlies te komen. De cursist leert de voorwaarden voor het 'transfundeerbaar houden' van erytrocyten. De cursist leert de methoden van autotransfusie en de werking van autotransfusiesystemen.

Cursusduur:
6 uur.

Studiebelasting:
6 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen.

Cursusopzet:
Behandelen van de nu in gebruik zijnde systemen en methoden om homologe transfusie te voorkomen. De werkwijze van het aanleggen van bloedleegte, de opzet van een autotransfusie systeem en het gebruik van drains met de mogelijkheid het opgevangen bloed terug te geven.

Korte cursusinhoud:
Allereerst wordt de samenstelling van het bloed behandeld met daarbij de afweer tegen lichaamsvreemde eiwitten (het 'eiwit management'). Cruciaal bij de behandeling van transfusiebloed is de mechanische invloed op de cellen.
In het praktische deel van de cursus wordt de werkwijze van systemen zoals bloedleegte, autotransfusie en 'blood recovery' uitgelegd.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Elektrochirurgie

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Chirurgie gebruikt.

Doelstelling:
De cursist kan een elektrochirurgietoestel veilig gebruiksklaar maken en de specialist ter zake kundig assisteren bij het gebruik van een elektrochirurgietoestel.

Cursusduur:
6 uur.

Studiebelasting:
6 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen, daar, door de compactheid van de cursus, de cursus zich richt op de praktische consequenties van de techniek in de lesstof.

Cursusopzet:
Behandelen van technische, natuur- en scheikundige achtergronden bij elektrochirurgie, behandelen van vragen over de lesstof.
De ontwikkeling van patiŽntenplaten en de vormen van de actieve elektroden bij elektrochirurgie. Afsluitend een mastery waarbij collectief een zelftest wordt gemaakt.

Korte cursusinhoud:
Er is een korte weergave van de geschiedenis van bloedstelping met warmte waarbij het onderscheid tussen de diverse methoden verduidelijkt wordt.
In het technische onderdeel worden de natuurkundige en scheikundige consequenties uiteen gezet in de vorm van modellen en natuurkundige proeven waarbij het effect van de grootheden getoond wordt.
In het praktische deel van de cursus worden de "Do's en dont's" weergegeven voor het plaatsen van de neutrale plaat en worden de motivaties voor de elektrodekeuze belicht.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Laserveiligheid

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Chirurgie gebruikt.

Doelstelling:
De cursist kan een lasertoestel veilig gebruiksklaar maken en de specialist ter zake kundig assisteren bij het gebruik van een lasertoestel.

Cursusduur:
6 uur.

Studiebelasting:
6 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen, daar, door de compactheid van de cursus, de cursus zich richt op de praktische consequenties van natuurkunde en techniek in de lesstof.

Cursusopzet:
Behandelen van technische en natuurkundige achtergronden bij lasertoepassingen vooral op die gebieden waar lasertoepassingen onbedoelde schade kan aanrichten bij zowel patiŽnt als operateur en personeel. Behandelen van vragen over de lesstof.
Verder worden alle lasersystemen met hun toepassingen behandeld.

Korte cursusinhoud:
Hoe ontstaat laserlicht en wat is het vermogen van de verschillende laservormen? Verder worden behandeld: alle maatregelen ter bescherming van ogen en andere lichaamsdelen tegen het laserlicht.
Wat is de indringingdiepte van laserlicht, wat reflecteert het en waardoor wordt het geabsorbeerd?
Hoe hoort een laserruimte te worden ingericht? Welke laser is er voor toepassingen in de oogheelkunde, de orthopedie, de algemene en biliodigestieve chirurgie, de gynaecologie en de plastische chirurgie.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Verkoeverkamer

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Verkoeverkamer gebruikt.

Cursusdoelstelling:
De doelstelling van de cursus is de cursisten op te leiden/ bij te scholen in het uitvoeren van taken op de verkoeverkamer. Hiertoe is een curriculum opgesteld waarin taakgericht alle aspecten van de moderne verkoeverkamer tezamen met de theoretische achtergrond worden behandeld.
De lesdoelstellingen zijn opgenomen in de hoofdstukken van het studieboek.

Cursusopbouw en opzet
De cursus Verkoeverkamer is opgebouwd uit drie Workshops van vijf uren. Hiervan zullen vier uren gebruikt worden voor college en/ of interactieve groepsles en 1 uur voor een mastery. De mastery vormt eveneens de toetsvorm van elke workshop.
Voor het volgen van de cursus wordt een deelnamecertificaat uitgegeven.

Werkvorm
Collegevorm met veel ruimte voor inbreng van de cursist om op deze wijze de nieuwe kennis in de eigen situatie toe te kunnen passen. Er zal veel met demonstraties en demonstratiemateriaal worden gewerkt.
De cursist kan, in overleg met V
ERES, ďeigenĒ instrumenten of apparaten meebrengen om zich zo op het ďeigenĒ toestel bij te laten scholen.

Locatie
De workshops zullen in het eigen ziekenhuis worden gehouden.

Workshop I:
1.    De workshop richt zich op het toepassen van management tools door de cursist in de eigen werksituatie en op de eigen werkplek.
In het ochtendprogramma worden behandeld:
*      Geschiedenis, ontwikkeling en organisatie.
*      Bouw en inrichting
*      Voorzieningen

2.    Het praktisch gedeelte richt zich op ademhaling en de ondersteuning en verbetering van de gaswisseling.
In het middagprogramma worden behandeld:
*      Zuurstof toediening en de noodzaak hiertoe.
*      Hand-beademing op een verkoeverkamer.
*      Spoedintubatie.

3.    Mastery over de behandelde stof.

Workshop II:
1.    Deze workshop richt zich op het gebruik van administratieve tools door de cursist in de eigen werksituatie en op de eigen werkplek om te komen tot risico- gerelateerde bewaking van de postoperatieve patiŽnt en tot objectivering van de ontslagcriteria bij het beŽindigen van de verkoeverperiode.
In het ochtendprogramma worden behandeld:
*      Administratieve tools voor de inschatting van het complicatierisico van de postoperatieve patiŽnt.
*      Bewaking van vitale functies aan de hand van een scoreschema.
*      Voorwaarden voor ontslag naar de afdeling.

2.    Het praktisch gedeelte richt zich op meting en bewaking van vitale functies en beademing en weaning van de patiŽnt.
In het middagprogramma worden behandeld:
*      Zuurstofsaturatiemeting, ECG.
*      Beademing en spirometrie; weaning op een verkoeverkamer.
*      Non- invasieve en invasieve bloeddrukmeting.
*      Ontslag en transport van de niet-spontaan ademende patiŽnt.

3.    Mastery over de behandelde stof.

Workshop III:
1.    Deze workshop richt zich op de gevolgen van de anesthesiologische en de chirurgische ingreep.
In het ochtendprogramma worden behandeld:
*      Anesthesie en het antagoneren van bij de anesthesie gebruikte medicatie.
*      Chirurgie en chirurgische aspecten van het verkoeveren.
*      Vochtbalans, bloedverlies en infusie/ transfusie van vloeistoffen.

2.    Het praktisch gedeelte richt zich op het postoperatief comfort van de patiŽnt.
In het middagprogramma worden behandeld:
*      Afkoeling, TUR-syndroom en CAS.
*      Vroege postoperatieve complicaties.
*      Postoperatieve pijnbestrijding.

3.    Mastery over de behandelde stof.

Studiebelasting
De workshops duren ťťn dag. Voorafgaande aan de workshop dient het studiemateriaal te worden bestudeerd. Dit vraagt ongeveer 6 uur studiebelasting per workshop.

Terug naar cursusselectie.

Cursus Wondverzorging en drainage

Het minimale aantal deelnemers bedraagt 10, het maximale aantal is 25 deelnemers. Als studiemateriaal wordt het boek OZT-Chirurgie gebruikt.

Doelstelling:
De cursist kan voor elke wondsoort een passende verbandsoort samenstellen. De cursist kan van elke vorm van drainage de invloed op de fysiologie weergeven en de drainage vanaf het inbrengen tot en met het verwijderen op functionaliteit controleren en bewaken.

Cursusduur:
6 uur.

Studiebelasting:
6 uur ter bestudering van de lesstof.
Het is aan te raden om de lesstof voor het deelnemen aan de cursus te bestuderen, daar, door de compactheid van de cursus, de cursus zich richt op de praktische consequenties van natuurkunde en techniek in de lesstof.

Cursusopzet:
Behandelen van technische, natuur- en scheikundige achtergronden bij drainage vooral op die gebieden waar de drainage levensbedreigende consequenties voor de patiŽnt kan hebben, behandelen van vragen over de lesstof.
Het opbouwen van drainage systemen.

Korte cursusinhoud:
Bespreking van de wond met het bijpassende verband.
Wat doen drains in het lichaam? De invloed van drains op het weefsel en microbiologische aspecten. De gevaren die zijn verbonden aan drainage en het verwijderen ervan. Werkwijzen van de verschillende soorten drains. Acute drainages in levensbedreigende situaties.

Terug naar cursusselectie.

Informatie over deze opleidingen "op maat"? Klik hier: Contact opnemen.

Terug naar navigatie